ธนาคารกสิกรไทย สาขากาดน้ำทอง แพร่
สกาว ชุ่มวิจิตร
บัญชีออมทรัพย์เลขที่
308-216-0018